Termovízia

Služby termovíznou kamerou

Ponúkame služby termovízie špičkovým zariadením v kombinácii s príslušenstvom kamery pre rozšírenie možnosti detekcie rizík, chýb, nedostatkov a stavu stavieb, inštalácií, strojov, priemyselných prevádzok,...
Včasným zistením rizikových miest je možné prevenciou a predikciou zabrániť väčším škodám, prípadne pri zisťovaní chýb minimalizovať rozsah stavebných úprav a demolácii so špecifikovaním miesta poruchy. Termokamerou je možné bezkontaktné meranie kvantitatívneho (zistenie presnej teploty materiálu), alebo kvalitatívneho (zistenie rozdielu teplot) priebehu teplôt povrchu materiálov. Termokamerou je možné bezkontaktné meranie teplôt a ich rozdielov z bezpečnej vzdialenosti (napr. trafá a iné zariadenia bez možnosti priameho merania), zisťovanie priebehu skrytých inštalácií (napr. rozvody médií v stenách), zisťovanie porúch inštalácií (prasknuté potrubia), a mnoho ďalších využití.
Podľa požiadavky na druh merania a spôsob vyhodnotenia merania je potom možné určiť podmienky uskutočniteľnosti merania (napr.klimatické podmienky, nahriatie systémov,...)

Možnosti použitia termokamery

 

Stavba
-komplexné termovízne snímkovanie objektov, s upozornením na zistené nedostatky a riziká (rodinné domy, priemyselné a administratívne budovy,...)

-zisťovanie chýb stavebných systémov
-kontrola celistvosti zateplenia a izolácií
-zisťovanie netesností (prievanov)
-zisťovanie chýb po osadení nových okien
-v kombinácii s príslušenstvom zisťovanie rizikových miest pre vznik plesní
-overovanie teploty komínov, rizikové prechody
-zisťovanie ochladzovania konštrukcií (dážď, únik vody), otepľovania konštrukcií (požiar, nábeh systému)

 

Inštalácie
-zisťovanie porúch v systémoch vykurovania, zdravotechniky
-kontrola stavu tepelných výmenníkov
-zisťovanie chýb elektroinštalácií, elektromotorov, transformátorov, preťažení prvkov elektroinštalácie,
-zisťovanie prehrievaných káblov, častí a prvkov
-zisťovanie stavu izolácií na tepelných a chladiarenských rozvodoch a zariadeniach
-zavzdušnenie systému vykurovania
-v kombinácii s príslušenstvom zisťovanie rizikových miest pre vznik kondenzátov
-zisťovanie únikov médií z inštalácií

 

Priemysel
-kontrola teploty skládok (štiepka, uhlie,...)
-zisťovanie chýb elektroinštalácií, elektromotorov, transformátorov, preťažení prvkov elektroinštalácie
-procesy strojárenskej výroby
-zistenie priebehu teplôt materiálu pri teplocitlivých procesoch výroby
-kontrola správnej funkcie zariadení a technológií výrobného procesu

 

Energetika
-kontrola fotovoltických panelov (hot spot)
-kontrola správnej funkcie zariadení
-kontrola obvodov, spojov,...

 

Ostatné
-zdravotníctvo/veterinárstvo  (zisťovanie miest so zvýšenou teplotou/prekrvením s predpokladom výskytu zápalov, štrukturálnych zmien,...)

-bezpečnosť (sledovanie neoprávnených vstupov v tme, hladanie stratených osôb, ...)